En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seu Article 11, Transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial.

 – Comptes anuals i informe d’auditoria de comptes (2017)
 – Comptes anuals i informe d’auditoria de comptes (2018)
 – Comptes anuals i informe d’auditoria de comptes (2019)
 – Comptes anuals i informe d’auditoria de comptes (2020)