Seguint les darreres voluntats del Sr. Joan Bonada Corretjans i la seva esposa, la Sra. Núria Rosa Enrich Gimeno, de destinar part de la seva herència a la Residència de Puigcerdà, la Fundació Hospital de Puigcerdà ha rebut 3.295.000€.

En la reunió de la Junta del Patronat del passat dia 16 de desembre es va aprovar l’acceptació de l’herència, i la Fundació Hospital de Puigcerdà ja disposa dels diners. La Fundació també ha demanat un informe de l’expert fiscal.

Properament s’organitzarà un acte de reconeixement per la recepció d’aquest important llegat.

El president de la Fundació Hospital de Puigcerdà i alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha agraït molt sincerament aquesta herència: “s’ha d’agrair la generositat de les persones que es recorden dels seus orígens i destinen bona part de la seva herència a una finalitat tan important com l’atenció sanitària i social, que en definitiva vol dir el benestar de les persones”. L’alcalde ha recordat que “la quantitat rebuda per la Fundació Hospital de Puigcerdà més la de l’Hospital Cerdanya suposen el percentatge majoritari de l’herència, el 75%”.