Planificació i programes

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seu Article 12, Transparència en matèria de planificació o programació.