Sociosanitari2022-03-11T09:59:27+01:00

El nostre objectiu és millorar el vostre benestar i qualitat de vida.

Sociosanitari

Les unitats d’atenció sociosanitària són espais assistencials dotats de l’estructura i del personal necessaris per atendre pacients amb necessitats sanitàries i socials. Aquesta atenció es presta a través de serveis d’internament, atenció ambulatòria diürna sociosanitària i per equips de valoració i de suport.

L’atenció sociosanitària garanteix una atenció de qualitat, en demències, en altres malalties neurològiques i en malalties cròniques degeneratives que cursen discapacitat, i a persones en fase de convalescència o amb malaltia avançada i terminal.

Unitats

El Centre Sociosanitari de Puigcerdà integra les següents unitats:
 • Unitat de llarga estada. Per al tractament rehabilitador, de cures de manteniment i de prevenció de complicacions, i com a suport per a persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució que han generat incapacitats funcionals. L’objectiu és aconseguir la màxima autonomia que permeti la situació de la persona malalta. Inclou l’atenció a persones amb demència avançada o amb algun altre trastorn cognitiu de tipus crònic.
 • Unitat de mitjana estada polivalent. Poden atendre indistintament pacients:
 • Convalescents. Per restablir les funcions o activitats afectades per diferents malalties o problemes de salut. Atén persones grans amb malalties de base que necessiten una recuperació funcional després de patir un procés quirúrgic, mèdic o traumatològic.
 • Cures pal·liatives. Ofereix tractament pal·liatiu i de confort a pacients amb malalties inguaribles en fase avançada i terminal, tant oncològiques com no oncològiques. Els objectius són el control dels símptomes i el suport emocional a la persona malalta i la seva familia.

Atenció ambulatòria diürna

Per tal de mantenir l´autonomia personal i social i /o la millora de la mateixa, però mantenint a la persona en el seu entorn personal i familiar disposem dels següents serveis:

Atenció diürna sociosanitària

Hospital de dia sociosanitari. Està indicat per a pacients sociosanitaris que no requereixen ingrés. L’atenció és diürna per rebre tractament i retornar al seu domicili.

S’ofereixen assistència interdisciplinària i s’adreça, principalment a persones grans malaltes, però també a al¬tres persones amb malaltia crònica que requereixen mesures integrals de suport, rehabilitació, tractament, diagnòstic i se¬guiment especialitzat en règim diürn ambu¬latori. Els objectius dels serveis d’atenció de dia són l’avaluació i l’abordatge integral, la rehabilitació i l’atenció continuada de manteniment.

Equips de valoració i suport

Unitat d’avaluació integral ambulatòria (AIA). Equip interdisciplinaris, capacitat per donar suport especialitzat a l’atenció primària i a altres xarxes sanitàries i sociosanitàries. L’objectiu és l’atenció a les persones grans malaltes, les persones amb malaltia crònica i les persones en situació de final de vida, especialment en les situacions més complexes que requereixen una consulta d’avaluació i seguiment o una avaluació multidisciplinària. Realitza una avaluació integral que permet arribar a un diagnòstic clínic, ajustaments en el tractament i el disseny d’un pla d’intervenció global.

En general, aquestes unitats poden desenvolupar dos tipus d’activitats: avaluació puntual o consulta d’avaluació i seguiment. En funció de la seva acti¬vitat principal, hi ha quatre tipologies d’AIA: de geriatria, de demències, de cures pal·liatives i mixta.

Equips de suport en el domicili. Programa d’atenció domiciliària-equips de suport (PADES). Prestem aquest servei per part d’equips interdisciplinaris, especialitzats i capacitats per donar suport en aquelles situacions més complexes de malaltia avançada o en situació de final de vida. En general aquests equips donen suport a l’atenció primària en l’àmbit de la geriatria i de les cures pal·liatives.

Serveis

MEDICINA
Atenció continuada les 24h del dia tots els dies de l´any,

 • Defineix els objectius d’atenció mèdica de forma continuada i determina els nivells d’atenció que necessita cada persona, sol·licitant les proves complementàries necessàries.
 • Aplica els programes de prevenció i promoció de la salut de les persones ateses al centre, en col·laboració amb altres professionals de l’equip interdisciplinari.
 • Prescriu els tractaments específics (farmacològic, nutricional,…)
 • Indica les mesures a adoptar segons les necessitats individuals.
 • Dona informació de l’estat de salut a cada persona usuària, al familiar o persona de referència, demanant la seva col·laboració en el procés d’atenció.
 • Participa en les sessions destinades a l’elaboració i el seguiment del Pla individual d’atenció interdisciplinària (PIAI) i fixa, coordinadament amb la resta de l’equip, els objectius adreçats a la prevenció, manteniment o recuperació de l’estat de salut i l’autonomia funcional de cada persona, d’acord amb la persona atesa, i persona responsable.

PSICOLOGÍA
Ajuda en el procés d’adaptació de l’usuari i de les seves famílies, tant en el moment de l’ingrés, com durant l’estada al centre; també realitza una valoració psicològica de l’usuari en totes les seves dimensions (emocional, cognitiva i conductual), per determinar les seves necessitats i així poder realitzar un pla d’intervenció directe i personalitzat, dirigit a la rehabilitació cognitiva i al tractament de l’estat emocional i conductual de la persona (acompanyament en processos de dol, suport familiar, millora anímica, canvis conductuals).

INFERMERIA
Present les 24h del dia, els 365 dies de l’any, l’equip d’infermeria acompanya a l’usuari en tot moment i assegura la satisfacció de totes les necessitats bàsiques. Tant mateix, detecta en primera instància les dificultats i/o problemes que puguin sorgir i determina un pla d’actuació d’infermeria, sempre en relació directa amb la resta de professionals de l’equip multidisciplinar.

TREBALL SOCIAL
Assegura el benestar dels pacients promovent el seu empoderament, la defensa dels seus drets i la seva dignitat. Des de la fase de pre-ingrés, atén a la persona i la seva família, proporcionant informació, orientant i acompanyant. Així mateix, durant l’ingrés, fa seguiment del període d’adaptació i, al llarg de l’estada de la persona al centre, assegura els recursos que aquesta necessita.

FISIOTERAPIA
Aquest servei té com a missió preservar, restablir i, en la mesura del possible, augmentar el nivell de salut dels pacients mitjançant la prevenció, promoció, manteniment i recuperació de la funcionalitat, adaptant la seva intervenció a la individualitat de la persona, i procurant millorar i/o mantenir la seva autonomia i qualitat de vida. Aquesta feina és fonamental a l’hora de combatre els processos involutius de l’edat i/o la inactivitat que poden evolucionar fins arribar a l’incapacitat física.

TERÀPIA OCUPACIONAL
Té com a objectiu assolir la màxima autonomia possible de l’usuari en la seva ocupació diària. Per aconseguir-ho, primer valora les limitacions , capacitats i potencialitats de la persona en la seva globalitat (aspectes motrius, cognitius i socials) dins del seu entorn i, posteriorment, realitza una intervenció personalitzada dirigida a maximitzar les habilitats, compensar els dèficits, i adaptar l’entorn.

EDUCACIÓ SOCIAL I ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL
Servei encarregat de dissenyar el programa d’activitats socioculturals amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels usuaris. Fomenten espais de relació, entreteniment, oci i conservació de les capacitats cognitives. Porten a terme un programa d’activitats setmanals que inclouen: estimulació cognitiva, escriptura, laborteràpia, bingo, cinema, psicomotricitat, musicoteràpia, zumba “chair”, jocs de taula i passejades a l’aire lliure. Per altre banda, també dirigeixen les activitats periòdiques distribuïdes al llarg de l’any, com les sortides fora del centre (visites, excursions…), festivitats i celebracions.

CUINA
Servei de restauració dins del centre, que compta amb una dietista especialitzada, que proporciona les dietes adaptades a cada cas i assegura la satisfacció de les necessitats calòriques i dels diferents grups d’aliments que tenen els usuaris. En contacte estret amb l’equip d’infermeria i els usuaris, treballa per satisfer els gustos d’aquests tenint en compte les dietes establertes pel metge. Ofereix menús adaptats a les diferents estacions de l’any, i participa activament en la celebració d’ocasions especials com són el berenar de Carnestoltes i per la revetlla de St. Joan, la graellada d’estiu, la castanyada per Tots Sants, el sopar de Nadal i Cap d’Any o el dinar de St. Esteve.

PODOLOGIA I PERRUQUERIA
A més, proporcionem servei de podologia i perruqueria, amb cita prèvia dins del centre.

PERSONAL DE RECEPCIÓ
Equip encarregat de rebre a les persones que accedeixen al centre, gestionar trucades, visites, ingressos, altes. Realitzen una important labor de suport als equips assistencials de les diferents unitats. Es troben en contacte directe i constant amb totes les persones que treballen al centre, així com els residents, els seus familiars i la resta de visitants.

DIPÒSIT DE MEDICAMENTS
Per garantir el correcte ús dels medicaments, productes sanitaris i dietoterapèutics, la unitat sociosanitària disposa d’un Dipòsit de medicaments registrat per les autoritats sanitàries. Una de les principals funcions és l’establiment d’un sistema de guia farmacoterapèutica, basat en l’avaluació i la selecció de medicaments i productes nutricionals que tinguin en compte, tant el perfil clínic i les necessitats específiques dels usuaris del centre, com el nivell de complexitat clínica que s’atén. En línies generals, les funcions són garantir i assumir la responsabilitat de l’adquisició, la qualitat, la conservació correcta, la cobertura de les necessitats, la custòdia, la dispensació i la preparació individualitzada dels medicaments necessaris per a les activitats de la unitat.

LOGOPEDA
S’encarrega d’avaluar, diagnosticar, prevenir i tractar les dificultats i patologies relacionades amb el llenguatge, la parla i la comunicació, fet que també engloba la salut de la veu. A més, s’encarrega de la diagnosi i tractament dels trastorns de deglució, i dóna suport a l’equip assistencial en la detecció i l’adopció d’estratègies compensatòries que cal dur a terme en cada cas, tant pel que fa a les dietes com al tractament preventiu.

Professionals

Professionals d’atenció directa

Metgessa: Alicia Diaz Pilco.
Infermera coordinadora: Rocío Chinchilla Valencia.
Infermers/es: Eva Fowler, Rolienny Larcada, Nubia Bravo, Yolanda Perea, Nataly Carrillo, Miguel Salgado.
Auxiliars d’infermeria: Philippe Sturla, Monica Lamas, Olalla Pozuelo, Maria Isabel Galera, Cristina Puig, Sonia Condori, Nuria Carnicero, Meritxell Fages, Yasmina Moya,
Treballadora social: Elke Nebreda.
Terapeuta ocupacional: Irene Morales.
Psicòloga: Silvia Alsina
Fisioterapeuta: Andrea Austt, Raquel García.
Logopeda: Chus Ochoa
Farmàcia: Ana Valero, Teresa Gil

Professionals d’atenció indirecta

Direcció: Jesús Sánchez Loro.
Admissions: Ester Ruiz, Júlia López, Cristina Palau, Iván Olivares, Rosa Porta.
Magatzem: Enric Páez.
Manteniment: Joan Perea, Josep Moyà, Diego Rodríguez.
Neteja i servei de bugaderia: Ferrufina Enrica, Maksimova Liudmila

CONTACTE

Centre Sociosanitari
Camí antic de Llívia, s/n- primera planta
17520 Puigcerdà

Preguntes freqüents

Vull visitar un pacient2022-01-13T13:28:13+01:00

L’horari de visites es pot veure modificat segons la situació epidemiològica del moment. Per conèixer la normativa, truqui al telèfon 972 14 00 94 i demani per la coordinadora/infermera de la Unitat Sociosanitària, qui li donarà la informació actualitzada.

Alguns pacients han de restar en aïllament en benefici propi i de la resta de pacients i dels professionals. En aquests casos cal limitar el màxim les visites i complir de forma estricta les recomanacions del personal sanitari.

Per als acompanyants: la porta principal del centre està oberta de 10 a 19:00h. Heu de comunicar que sou aquí prement el botó del timbre. Si heu d’accedir fora d’aquest horari ho podeu fer de la mateixa manera, és a dir, prement el timbre de l’entrada i esperar que us atengui el personal del centre.

Quina roba i articles d’ús personal necessitareu2021-11-09T10:16:42+01:00

És important que vagi identificada amb el nom de l’usuari. Depenent del règim en que ingressi podeu consultar la normativa/funcionament del servei de bugaderia.

Per a la higiene personal, cal que porteu:

 • Pijama o camisa de dormir
 • Bata
 • Sabatilles tancades
 • Roba interior i mudes
 • Estris d’higiene personal:
  • Màquina d’afaitar
  • Raspall o pinta
  • Raspall i pasta de dents
  • Capseta per a dentadura postissa

Si necessiteu ulleres, pròtesi dental i/o audiòfons, recordeu que els heu de portar.
El personal d’infermeria us farà saber si cal que porteu algun altre article d’ús personal.

Com puc contactar amb un pacient2021-11-09T10:10:01+01:00

Totes les habitacions tenen telèfon, podeu trucar al telèfon 972 140 094 i demanar que us passin amb l’habitació de la persona ingressada.
Els horaris de trucades són de 10:00h a 19:00h. Igualment, si precisa contactar amb el seu familiar fora d’aquest horari, el personal assistencial s’encarregarà de derivar la trucada.

Quant temps estaré ingressat?2021-11-09T10:09:34+01:00

El temps d’ingrés variarà en relació a les vostres necessitats d’atenció especialitzada i als objectius terapèutics individuals.
Per qualsevol dubte tindrà contacte directe amb l’equip assistencial.

Com puc ingressar en el centre sociosanitari2021-11-09T10:09:13+01:00

Per accedir als serveis d’atenció sociosanitària és indispensable la indicació del professional assistencial de la xarxa sanitària pública o privada. No és possible accedir-hi per iniciativa pròpia.

Com ingressar a l’Hospital de dia2021-11-09T10:08:17+01:00

Per poder accedir als serveis de l’Hospital de dia del Centre Sociosanitari cal que l’Equip Avaluador Interdisciplinari Ambulatori (EAIA) recomani l’entrada del pacient. Per fer-ho es basa en l’informe del metge especialista o del Centre d’Atenció Primària.

Go to Top