Informació institucional

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seu Article 9, Transparència en l’organització institucional i en l’estructura administrativa.