Rehabilitació2022-03-11T09:58:17+01:00

T’AJUDEM A FER EL PRIMER PAS

Servei de Rehabilitació

El Servei de Rehabilitació de la Fundació Hospital de Puigcerdà ofereix serveis de rehabilitació física i logopèdia en les modalitats d’ambulatòria i domiciliària.

A més, presta serveis al centre sociosanitari, a la Residència de Puigcerdà i a l’Hospital de Cerdanya atenent als pacients ingressats en aquests centres. També s’atenen assegurats de CatSalut, de mútues i usuaris privats.

El Servei de Rehabilitació tracta persones que presenten dèficits funcionals amb possibilitat de recuperació total o parcial. L’objectiu del servei és millorar la mobilitat, recuperar funcions o atenuar el dolor mitjançant l’aplicació de diferents tècniques o la pràctica d’exercicis. El metge rehabilitador decideix el tractament més adequat per a cada persona, segons les seves necessitats.

Es dona acompanyament en la formació pràctica dels estudiants del Grau de Fisioteràpia de diferents centres universitaris i també es fomenta la investigació.

Modalitats

La modalitat de tractament físic i logopèdia ambulatòria consisteix en la realització de les activitats de rehabilitació en centres, serveis i establiments sanitaris a pacients que no estan en règim d’internament.

La modalitat de tractament físic (fisioteràpia – teràpia ocupacional*) i logopèdia domiciliària consisteix en la realització de les activitats de rehabilitació en el domicili del o de la pacient quan a judici del responsable de l’equip rehabilitador, es consideri necessari per:

 • Circumstàncies clíniques de la pròpia malaltia, en cas que hi hagin comorbiditats que poden empitjorar amb el desplaçament de la persona pacient al centre o en cas que hi hagin altres factors clínics que, a judici facultatiu, ho aconsellen.
 • L’existència de limitacions en l’accessibilitat o de factors que impedeixen o desaconsellen el desplaçament al centre, com són:
  • Barreres arquitectòniques en el domicili del o de la pacient.
  • Distància que fa que el desplaçament al centre tingui una duració inadequada.
  • Inadequat suport sociofamiliar, quan el desplaçament de la persona pacient al centre el requereix.

La única categoria que es considera específicament tributària de la Rehabilitació física domiciliària és el Síndrome d’immobilitat.

* La modalitat de domiciliària treballa en ocasions amb la figura del terapeuta ocupacional que s’encarrega d’ajudar/assessorar a totes les persones que presentin dificultats en la realització de les seves activitats de la vida diària tant a nivell motriu com cognitiu.

Cartera de serveis

Els usuaris són derivats per un centre prescriptor. Les sol·licituds s’envien directament al correu específic de rehabilitació : rehabilitacio@fhp.cat, qui després de comprovar la complexitat i prioritat de la patologia programa al pacient per visita amb el metge rehabilitador.

Els principals centres prescriptors de l’àmbit territorial de La Cerdanya al Servei de Rehabilitació de la Fundació Hospital de Puigcerdà són l’Àrea Bàsica de Salut de Cerdanya i l’Hospital de Cerdanya. Es disposa de procediments específics per a la derivació dels usuaris amb els dos centres.

Cap del Servei

El Cap de Servei és el responsable de garantir i millorar el funcionament del Servei de Rehabilitació d’acord amb el nivell de complexitat d’aquest i amb els recursos disponibles. La seva tasca es realitza amb criteris d’eficàcia, efectivitat i eficiència.

Responsable assistencial

La funció del responsable assistencial és garantir l’atenció dels pacients que es dirigeixin al Servei de Rehabilitació, realitzant la seva prestació assistencial de metge rehabilitador amb criteris d’eficàcia i eficiència. Ha de garantir també la continuïtat de l’assistència des de la consulta inicial fins a l’alta del pacient.

Fisioterapeutes

La missió del fisioterapeuta és preservar, restablir i augmentat el nivell de salut dels pacients en la prevenció, promoció, manteniment i recuperació de la funcionalitat, adaptant la seva intervenció a la individualitat de la persona, procurant millorar i mantenir la seva autonomia i la seva qualitat de vida.

Logopeda

La missió de la logopeda és aconseguir un sistema de comunicació per al pacient que li permeti expressar-se, relacionar-se i comprendre el que passa al seu voltant ja sigui mitjançant el llenguatge oral, escrit gestual i/o pictogràfic.

Professionals

Unitat sociosanitària, Llarga estada i Hospital de Dia
Raquel Garcia Mesa
Andrea Austt Trescents

Unitat Residencial
Claudia Austt Trescents
Andrea Austt Trescents

Rehabilitació ambulatòria
Gemma Treserras Palomera
Laura Rufiandis Vigo
Jana Sapé Rufiandis
Aida Reus Bort
David Barret Ribot (suplent)

Rehabilitació hospitalària
Jordi Valldaura Miró

Rehabilitació domiciliària
Cristina Galindo Garcia

Coordinació Servei de Rehabilitació: Cristina Galindo Garcia

Metge Rehabilitador: Gerard Dirat

Logopèdia: Maria Jesus Ochoa Domingo

Tractaments a nivell del sistema sanitari CatSalut i activitat privada

 • Tractaments de fisioteràpia hospitalària a l’Hospital de Cerdanya: traumatologia, medicina interna, cirurgia i pediatria.
 • Tractaments de fisioteràpia i logopèdia ambulatòria, i fisioteràpia i teràpia ocupacional domiciliària: traumatològics, neurològics, reumatològics, neuromusculars, respiratoris, pediàtrics i oncològics.
  • Sistema sanitari CatSalut: Cinesiteràpia activa i passiva, electroteràpia (TENS, EMS, US, MO), magnetoteràpia, pressoteràpia, parafina, infrarojos, kinesiotape, massoteràpia, propiocepció. Oncologia (tractament de drenatge limfàtic manual i amb Flowave). Teràpies grupals.
  • Activitat privada: Osteopatia, kinesiotape, massatge terapèutic, fisioteràpia global i teràpia ocupacional.
 • Tractaments de fisioteràpia i logopèdia al Centre sociosanitari i Residència de Puigcerdà.

Mútues

 • Accidents laborals

 • Mútues per a esportistes

 • Mútues particulars de salut

 • Portal Tirea
  (accidents de circulació)

Preguntes freqüents

Quins són els horaris del Servei de Rehabilitació2021-11-02T11:00:29+01:00

Horaris del Servei de Rehabilitació ambulatòria i domiciliària:

 • Dilluns 9 a 14h (metge rehabilitador).
 • Dilluns a divendres 8 a 20h (servei de fisioteràpia ambulatòria).
 • Dilluns a divendres 9.15 a 13h (servei de fisioteràpia i teràpia ocupacional domiciliària).
 • Dimecres 9.30 a 14.30h i 15.30 a 17.30h (servei de logopèdia ambulatòria i domiciliària)

Horaris del Servei de rehabilitació a l’Hospital de Cerdanya:

 • Dilluns 9 a 12h.
 • Dimarts a divendres 8.30 a 12h.
 • Dissabtes 10 a 12h.

Horaris RHB al Centre Sociosanitari i Residencia:

 • Dilluns a divendres 8h a 15.10h (servei de fisioteràpia).
 • Dimecres 9.30h a 14.30h (servei de logopèdia).
Com arribar al Servei de Rehabilitació de la Fundació Hospital de Puigcerdà2021-10-22T16:05:47+01:00

El centre ambulatori de Rehabilitació està ubicat a la 3a. planta de l’antic hospital, a la Plaça de Santa Maria núm. 1, al mateix edifici del CAP de Puigcerdà. Es pot accedir per escales o per ascensor.

Quin metge pot derivar-me al servei de rehabilitació2021-10-22T16:05:27+01:00

Els principals centres prescriptors són l’Àrea Bàsica de Salut de Cerdanya i l’Hospital de Cerdanya.

I des de les mútues el seu metge especialista realitza la derivació al nostre Servei de Rehabilitació.

Com puc accedir al Servei de Rehabilitació2021-10-22T16:05:04+01:00

Les sol·licituds del Servei Català de la Salut les envien directament els centres prescriptors al correu específic de rehabilitació: rehabilitacio@fhp.cat, qui després de comprovar la complexitat i prioritat de la patologia programa al pacient per visita amb el metge rehabilitador.

Per accedir des de les diferents mútues, el circuit és el mateix.

Go to Top