Gestió econòmica

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seu Article 11, Transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial.