Les voluntats anticipades són les instruccions que una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa responsable, per tal que les tingui en compte quan la persona es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin expressar personalment la seva voluntat. També admet la possibilitat que la persona nomeni un representant que podrà actuar amb l’equip sanitari com a interlocutor, en cas que ella no estigui en condicions d’expressar la seva voluntat.

Les voluntats anticipades es recullen en un document de voluntats anticipades (DVA), regulat per la Llei 21/2000, de 29 de desembre.

Per a demanar informació, podeu adreçar-vos a la Treballadora social

Per a més informació