• Informes mèdics (on hi constin els diagnòstics i les possibles patologies)
  • Recepta electrònica actualitzada
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
  • Fotocòpia del núm. de compte corrent
  • Història de Vida