En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seu Article 12, Transparència en matèria de planificació o programació.

 – Pla d’empresa
 – Memòria d’activitat FHP 2015
 – Memòria d’activitat FHP 2016
 – Memòria d’activitat FHP 2017
 – Memòria d’activitat FHP 2018
 – Memòria d’activitat FHP 2019
 – Memòria d’activitat FHP 2020
 – Publicitat institucional